Política de privacitat

Les cookies

Quan navegues per la nostra botiga, podem recavar informació sobre el teu ordinador, inclòs, en el seu cas, la seva direcció de IP, sistema operatiu i tipus de navegador. Es tracta de dades tècniques i estadístiques sobre com navegar pel nostre lloc web. Per la mateixa raó, podem obtenir informació sobre la teva utilització del nostre web mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzema en el disc dur del teu ordinador. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur del teu ordinador i ens ajuden a millorar el nostre lloc web a poder oferir un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

 • Analitza el volum de visites i ús del portal.

 • Accelera les teves recerques.

 • Si inicies sessió, reconèixer-te quan et connectes al nostre lloc web.

Per descomptat, pots negar-te a acceptar cookies activant la configuració en el teu navegador que permet rebutjar les cookies. No obstant, si selecciones aquesta configuració, pot ser no podràs accedir a determinades parts del lloc web i/o no puguis aprofitar-te d'algun dels nostres serveis. També pots configurar el teu navegador de forma que restableixi les cookies un cop el tanquis.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: Peanutsandnuts

Adreça: Coroleu, 25 08030 Barcelona

Telèfon: 616180123

Correu electònic: contacte@peanutsanduts.com

Aquest és el nostre formulari de contacte

 

Amb quines finalitats tractem les teves dades personals i durant quant de temps?

A Peanutsandnuts podem recollir i tractar les teves dades personals si:

 • Has contactat amb nosaltres i cal que et donem alguna resposta, necessitem dades de contacte per poder contestar-te. El termini de conservació de les dades bé de terminat per la resolució del motiu de contacte.
 • T'has registrat com a usuari/usuària del nostre portal web, i per tant, necessitem emmagatzemar aquesta informació per poder identificar-te la propera vegada que iniciis sessió. Les dades es mantindran fins a la baixada de l'usuari/usuària.
 • Has efectuat una compra, necessitem les dades de pagament, lliurament de la mercaderia adquirida i per poder complir les obligacions legals i fiscals que se'n deriven. Les dades s'emmagatzemaran fins que ja no siguin legalment i fiscalment necessàries.
 • Thas subscrit al nostre butlletí de novetats. Les dades es conservaran fins que et donis de baixa.
 • Ens has autoritzat a enviar-te les ofertes i que considerem que poden ser del teu interès. Les dades es conservaran fins que expressis la teva voluntat de no seguir rebent les ofertes.
 • Ens has autoritzat a enviar-te enquestes per conèixer la teva opinió o grau de satisfacció. Les dades es conservaran fins que expressis la teva voluntat de no seguir contestant les enquestes.

A Peanutsandnuts no es prenen decisions automatitzades en base a perfils d'usuari.

Quina és la legislació per eal tractament de les teves dades?

En el cas que facis una compra, la base legal per al tractament de dades personals es basa en l'execució del contracte existent entre les parts. La relació contractual a la nostra botiga “on-line” s'inicia quan realitzes una comanda de productes de Fractals i acceptes els nostres Termes i condicions

En el cas en què facilites dades personals a través de qualsevol formulari situat a la web, la base legal per al tractament de les teves dades residirà en el consentiment prestat lliurement, el qual podrà ser retirat a qualsevol moment.

A quins destinataris es cediran les teves dades?

Peanutsandnuts no realitzarà cap cessió ni transferència alguna de dades, a excepció que hi hagi alguna obligació legal.

Sense perjudici de l'anterior, en els casos en els quals adquireixis productes que calgui enviar mitjançant un transportista, Peanutsandnuts haurà de cedir les teves dades de lliurament a l'empresa de transport per tal de poder lliurar la comanda.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com exerci-los?

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït.

 • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà:

  • Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportat.

  • Negar-se a actuar.

 • Les sol·licituds han de respondre's en el termini d'un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més.

 • El responsable està obligat a informar-te sobre els mitjans per exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optis per un altre mitjà.

 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que l'interessat sol·liciti que sigui d'una altra manera.

 • Si el responsable no dóna curs a la sol·licitud, informarà, a tot tardar en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

 • Pots exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari.

Dret d'accés

El dret d'accés és el teu dret a dirigir-te al responsable del tractament per conèixer si està tractant o no les teves dades de caràcter personal i, en el cas que s'estigui realitzant aquest tractament, obtenir la següent informació:

 • Una còpia de les teves dades personals que són objecte del tractament.

 • Les finalitats del tractament.

 • Les categories de dades personals que es tractin.

 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular, els destinataris en països tercers o organitzacions internacionals.

 • El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 • L'existència del dret de l'interessat a sol·licitar al responsable: la rectificació o supressió de les seves dades personals, la limitació del tractament de les seves dades personals o oposar-se a aquest tractament.

 • El dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.

 • Quan les dades personals no s'hagin obtingut directament de tu, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.

 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, i almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tens  dret a ser informat de les garanties adequades en les quals es realitzen les transferències.

Dret de rectificació:

L'exercici d'aquest dret suposa que podràs obtenir la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament.

Tenint en compte lles finalitats del tractament, tens dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplertes. Inclosivament mitjançant una declaració adicional.

En la seva sol·licitud hauràs d'indicar a quines dades et refereixes i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, hauràs d'acompanyar la teva sol·licitud de la documentació que justifiquila inexactitud o el caràcter incomplert de les teves dades.

Dret d'oposició

Aquest dret, com el seu nom indica, suposa que et pots oposar al fet que el responsable realitzi un tractament de les dades personals en els següents supòsits:

 • Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d'interès públic o en l'interès legítim, inclòs l'elaboració de perfils:

El responsable deixarà de tractar les dades tret que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • Quan el tractament tingui com a finalitat el màrqueting directe, inclosa també l'elaboració de perfils anteriorment citada:

Exercitat aquest dret per a aquesta finalitat, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquestes finalitats.

Dret de supressió ( "a l'oblid")

Podràs exercitar aquest dret davant el responsable sol·licitant la supressió de les seves dades de caràcter personal quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Si les teves dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.

 • Si el tractament de les teves dades personals s'ha basat en el consentiment que vas prestar al responsable, i retires el mateix, sempre que el citat tractament no es basi en una altra causa que ho legitimi.

 • Si t'has oposat al tractament de les teves dades personals en exercitar el dret d'oposició en les següents circumstàncies:

  • El tractament del responsable es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per legitimar el tractament de les teves dades.

  • Al fet que les teves dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent l'elaboració perfilis relacionada amb el citat màrqueting.

 • Si les teves dades personals han estat tractades il·lícitament.

 • Si les teves dades personals han de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.

 • Si les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1 (condicions aplicables al tractament de dades dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació).

A més, el RGPD en regula aquest dret ho connecta de certa forma amb el denominat "dret a l'oblit", de manera que aquest dret de suspensió s'amplii de tal forma que el responsable del tractament que hagi fet públiques dades personals estigui obligat a indicar als responsables del tractament que estiguin tractant tals dades personals que suprimeixin tot enllaç a ells, o les còpies o rèpliques de tals dades.​

No obstant això, aquest dret no és il·limitat, de tal forma que pot ser factible no procedir a la suspensió quan el tractament sigui necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació, per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, per raons d'interès públic, en l'àmbit de la salut pública, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, o per a la informació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la limitació del tractament

Aquest dret consisteix que obtinguis la limitació del tractament de les teves dades que realitza el responsable, si bé el seu exercici presenta dues vessants:

 • Pots sol·licitar la suspensió del tractament de les teves dades:

  • Quan impugnis l'exactitud de les teves dades personals, durant un termini que permeti al responsable la seva verificació.

  • Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades personals que el responsable realitza sobre la base de l'interès legítim o missió d'interès públic, mentre aquell verifica si aquests motius prevalen sobre els teus.

 • Sol·licitar al responsable la conservació les teves dades:

  • Quan el tractament sigui il·lícit i t'has oposat a la supressió de les teves dades i en el seu lloc sol·licites la limitació del seu ús.

  • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat:

La finalitat d'aquest dret és reforçar encara més el control de les teves dades personals, de manera que quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, rebis les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puguis transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte.

No obstant aixó, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades:

Aquest dret pretén garantir que no siguis objecte d'una decisió basada únicament en el tractament de les teves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre tu o t'afecti significativament de forma similar.

Sobre aquesta elaboració de perfils, es tracta de qualsevol forma de tractament de les teves dades personals que avaluï aspectes personals, en particular analitzar o predir aspectes relacionats amb el teu rendiment en el treball,  situació econòmica, salut, les preferències o interessos personals, fiabilitat o el comportament.

No obstant això, aquest dret no serà aplicable quan:

 • Sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte entre tu i el responsable.

 • El tractament de les teves dades es fonamenti en el teu consentiment prestat prèviament.

No obstant això, en aquests dos primers supòsits, el responsable haurà de garantir el teu dret a obtenir la intervenció humana, expressar el teu punt de vista i impugnar la decisió.

 • Estigui autoritzat pel Dret de la Unió o dels Estats membres i s'estableixin mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i interessos legítims de l'interessat.

Al seu torn, aquestes excepcions no s'aplicaran sobre les categories especials de dades (art.9.1), tret que s'apliqui l'article 9.2.lletra a) o g) i s'hagin pres les mesures adequades citades en el paràgraf anterior.

Com exercis els teus drets?

Per mitjans electrònic enviant un correu electrònic adreçat a : contacte@peanutsandnuts.com o bé pots fer servir el nostre formulari de contacte a la nostre web.

La nostre adreça postal és:

Peanutsandnuts

Coroleu, 25

08030 Barcelona

Més informació sobre els teus drets: https://www.aepd.es (en castellà)